Lejebetingelser, ved leje af materiel fra Lintrup Maskinhandel A/S

 1. Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående regler og retningslinier anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Lintrup Maskinhandel A/S
 2. Lejemålet regnes fra og med den dag, materiellet forlader vor plads, til og med den dag materiellet tilbageleveres på vor plads. Materiel afleveres inden kl. 08:00
 3. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ikke. Der afregnes for det antal kørte timer traktoren/ gummigeden har været i brug. Dog skal der som minimums leje betales for 2timer pr dag i perioden på op til 200hk. Over 200hk skal der som minimums leje betales for 4timer pr dag.
 4. Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. Lejer påtager sig herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse. Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for tab, herunder drifttab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger. Lintrup Maskinhandel A/S bestræber sig dog på efter anmodning at genlevere egnet materiel. Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade som følge af ukurant eller ukyndigt brug af det lejede.
 5. Transportudgifter betales af lejeren. Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring og lignende.
 6. Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på vor plads, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring betales af lejeren. Al rengøring faktureres iht. gældende dagspris
 7. Materiellet forbliver Lintrup Maskinhandel A/S ejendom og udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til udlejeren, og der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre uden skriftlig aftale med Lintrup MaskinhandelA/S
 8. Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afleveret på vor plads, samt under hele lejemålet, bærer lejeren enhver risiko og ansvar samt kasko og maskinkasko for det lejede materiel. Enhver beskadigelse af det lejede, uanset årsag, samt tyveri skal erstattes af lejeren. Lejer kan selv sørge for at tegne erhvervs ansvarsforsikring, kasko og maskinkasko der dækker det lejede matriel. Vi forholder os retten til at se policen samt evt at forkaste den ved mangledende dækning. Vi kan også tegne forsikring på den for en pris på 39kr pr dag incl ansvar, kasko og maskinkasko. Der er en selvrisiko på 25000dkk ved brug af den. Den er tegnet ved Codan
 9. Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
 10. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 11. Vedr. betaling: Der skal ved begyndelse af lejeperioden betales en depositum og halvdelen af lejebeløbet. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi – uden at dette pådrages os noget erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel uden varsel.
 12. Da alt udlejningsmateriel også er til salg, forbeholder Lintrup Maskinhandel A/S sig retten til, at ombytte materiel, til enhver tid i lejeperioden, med et tilsvarende.

For mere info ” så ring til Fredrik ” på mobil nr. 40 78 52 96 

Vi køber din traktor

Vi er også interesseret i hele din maskinpark. Klik og få en god pris